Brede coalitie vraagt visie privacybescherming Ard van der Steur

2 april 2015

Excellentie, geachte heer Van der Steur,

Hartelijk gefeliciteerd met uw aanstelling als minister van Veiligheid en Justitie. Na uw eerste werkweek delen wij graag onze zorgen met u over de privacybescherming van burgers in onze informatiemaatschappij. Wij roepen u op om hierover een visie te ontwikkelen, daarna een publiek debat erover te faciliteren en tot die tijd de behandeling op te schorten van wetten die ertoe leiden dat burgers zonder een specifieke en concrete verdenking toch worden gevolgd.

Technologische ontwikkelingen maken maatregelen mogelijk die tot voor kort door natuurlijke drempels onuitvoerbaar waren. Het gevolg is dat voor een reeks legitieme doeleinden steeds vaker middelen worden voorgesteld die niet voldoen aan onze rechtsstatelijke uitgangspunten. Hier is nooit een fundamentele discussie over gevoerd.

In de verhouding tussen burgers en overheid introduceert het kabinet steeds vaker dergelijke maatregelen, waardoor burgers worden gevolgd door grote hoeveelheden gegevens over hen te verzamelen en te verwerken. De implementatie van die maatregelen laat vervolgens zeer te wensen over. Zo wordt de proportionaliteit en subsidiariteit van een maatregel niet voldoende kritisch getoetst, is het toezicht vaak niet onafhankelijk en onvoldoende secuur geregeld en is de groep mensen van wie gegevens wordt gebruikt vaak te groot. Dat laatste bleek ook uit de recente uitspraak van de rechter waarin hij de Wet bewaarplicht per direct buiten werking stelde.

Moratorium wetsvoorstellen

Totdat de visie is vastgesteld en het debat heeft plaatsgevonden, zouden wetsvoorstellen die raken aan dit probleem niet behandeld moeten worden. De opschorting van te behandelen wetsvoorstellen zou tenminste de volgende wetten moeten betreffen: de voorstellen over de bewaarplicht telecomgegevens, het voorstel om vast te leggen wie waar rijdt (ANPR), de massale en ongerichte internettap voor geheime diensten (uitbreiding Wiv), de hackbevoegdheid van de politie in de Wet computercriminaliteit III, de herziening van het briefgeheim in artikel 13 Grondwet en de wetsvoorstellen over bronbescherming bij vrije nieuwsgaring.

Brede coalitie ondertekenaars

Om deze reden vraagt een brede - en nog altijd groeiende - coalitie van ondertekenaars u om een visie te ontwikkelen op het waarborgen van privacy in de informatiemaatschappij. Deze visie moet een kader geven waarlangs wetsvoorstellen kunnen worden gelegd. Daarna zou hierover in elk geval in het parlement, maar bij voorkeur ook daarbuiten, een debat moeten worden gevoerd. Hierna pas zouden wetsvoorstellen zoals bovenstaande behandeld kunnen worden.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Hoogachtend,

Bits of Freedom | Hans de Zwart (directeur)
"32 partijen uit verschillende hoeken van onze samenleving doen samen de eerste publieke oproep aan de kersverse minister Van der Steur om een hoognodige pas op de plaats te doen. Samen bieden wij hem de kans om heldere lijnen uit te zetten voor de toekomst van privacy in onze informatiemaatschappij."

Amnesty Nederland | Eduard Nazarski (directeur)
"Uit een recente opiniepeiling van Amnesty International bleek dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse overheid zich niet moet inlaten met het onderscheppen, opslaan en analyseren van hun communicatie via internet en mobiele telefoons."

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) | Thomas Bruning (algemeen secretaris)
"De bescherming van communicatieverkeer is voor beroepsgroepen, zoals de journalistiek, van cruciaal belang. Journalisten kunnen hun werk alleen naar behoren verrichten als bronnen kunnen vertrouwen op een goede bescherming van hun communicatieverkeer. Daarom roept de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) op tot een goede borging van dit belang in de voorliggende wetsvoorstellen."

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) | Bart Nooitgedagt (voorzitter)
"In het huidige tijdsklimaat is een fundamenteel debat over privacy noodzakelijk. Aangezien de privacy in opsporingsonderzoeken in toenemende mate in het geding is, is de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten van harte bereid een bijdrage te leveren aan dat debat."

Hivos | Edwin Huizing (algemeen directeur)
"Nederland maakt zich in haar buitenlandbeleid hard voor internetvrijheid in landen waar die vrijheid zwaar onder druk staat en journalisten of mensenrechtenverdedigers arbitrair worden gevolgd, dan is het des te belangrijker dat het huis hier optimaal op orde is."

Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) | Margo Smit (directeur, mede namens het bestuur van de vereniging)

Free Press Unlimited | Leon Willems (directeur)

Prakken d'Oliveira (advocatenkantoor)

Open State Foundation | Arjan el Fassed
"Privacy is een grondrecht dat is ontstaan om het machtsverschil tussen de overheid en burger meer in balans te brengen. Datzelfde doel dient de vrijheid van meningsuiting en transparantie. Een fundamenteel debat is hier nog steeds niet over gevoerd."

BIT | Alex Bik (technisch directeur)
"Het beschermen van onze privacy is een groot goed dat continu onze aandacht nodig heeft. Met slimme oplossingen is dat mogelijk zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van opsporingsinspanningen."

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) | Michiel Steltman (directeur)
"Ook DINL maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid en consistentie van de overheid, een essentiële voorwaarde voor vertrouwen in de online economie."

Voys | Mark Vletter (oprichter)
"We moeten weg uit het "wij tegen zij" als het gaat om privacy, vrijheid en veiligheid en gezamenlijk komen tot een gedragen visie."

Waag Society | Marleen Stikker (directeur)

Publeaks | Mieke van Heesewijk (bestuurder)
"Klokkenluiden is een onmisbare schakel in de journalistiek keten. Mensen en middelen die een rol spelen in het controleren van de macht zijn kwetsbaar en hebben extra wettelijke bescherming nodig."

Kennisland | Paul Keller (zakelijk directeur)

Privacy Barometer | Reinout Barth
"De opslag van reisgegevens van alle Nederlanders was afgelopen zomer nog een brug te ver. Toenmalig Kamerlid Dijkhoff: 'Ik zit niet te wachten op een standaard vakantieregister'. Maar een standaard bel- en surfregister is wel oké? Een samenhangende visie ontbreekt."

Internet Society Nederland (ISOC.nl) | Alexander Blom (voorzitter)
"De Internet Society staat voor een open internet voor iedereen.Een sterk en betrouwbaar internet met een autonome positie van de gebruiker kan echter niet zonder privacybescherming. Dat laatste is niet vanzelfsprekend, daar er veel motieven zijn om die privacy te schaden. Hier kan de minister een belangrijke rol spelen, door met een visie een samenhanged kader te scheppen, en daarmee richting te geven aan de adhoc discussies die nu de agenda bepalen."

Stichting Privacy First | Vincent Böhre (director of operations)
"Al jaren wordt het recht op privacy structureel uitgehold: iedere burger als potentiële verdachte. Het is hoog tijd dat hier een einde aan komt, te beginnen met een principiële privacyvisie van minister Van der Steur."

SETUP | Tijmen Schep (creative lead)
"De grenzeloze technologische mogelijkheden maken het belangrijker dan ooit dat we menswaardigheid via domeinen als politiek, recht en cultuur verankeren."

bureau Brandeis | Christiaan Alberdingk Thijm en Vita Zwaan

Nico van Eijk (directeur van het Instituut voor Informatierecht, UvA)

Beate Roessler (hoogleraar Ethiek, UvA)
"Respect voor privacy is noodzakelijk voor de vrijheid van het individu én voor de samenleving. Dat respect moet ook door de overheid gegarandeerd worden."

Bart Jacobs (hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur, RU)

Egbert Dommering (hoogleraar Informatierecht UvA en lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken)

Mireille Hildebrandt (hoogleraar Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law, RU)
"Voordat we ons verder overgeven aan de inzet van data-gestuurde intelligentie op alle terreinen van het maatschappelijk leven is bezinning nodig op wat die inzet met ons doet. Het gaat niet alleen om privacy maar ook de onschuldpresumptie en het verbod op discriminatie."

Erik Huizer (CTO SURFnet bv en hoogleraar Internet Toepassingen, UU)
"Privacy en veiligheid moeten geen tegenstelling worden. Elke maatregel op het gebied van veiligheid moet getoetst worden op proportionaliteit wat betreft inbreuk op vrijheid en privacy van de burger."

Jaap-Henk Hoepman

Karin Spaink (publicist en oud-voorzitter Bits of Freedom)

Ot van Daalen (onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht, UvA en advocaat)
"Opstelten lanceerde vijf privacyschendende plannen zonder serieuze discussie. Ik hoop dat Van der Steur een time-out inlast - dat is goed voor vrijheid en democratie."

Otto Volgenant (advocaat Boekx Advocaten Media & IP)

Bart de Koning (onderzoeksjournalist)
"De politie heeft er de afgelopen tien jaar veel mensen, budget, wettelijke bevoegdheden en gigantische databases bij gekregen, terwijl het aantal opgehelderde misdrijven in diezelfde periode met bijna een derde is gedaald. Het wordt hoog tijd om ook eens nuchter na te denken over de effectiviteit van alle maatregelen die al zijn ingevoerd en die nog ingevoerd moeten worden."

Frederik Zuiderveen Borgesius (onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht, UvA)

Meer ondertekeningen:

Jan Willem Groenenberg (privacybewuste bezorgde burger)

Arjen

Sebastiaan Hoogeveen | NederHost

Huub Bellemakers | GroenLinks Amsterdam

Liesbeth Bevelander

Maaike de Laat

Kasper

Johan de Berk

Jeroen van der Gun

Simone van der Hof (Hoogleraar Recht en digitale technologie) | Universiteit Leiden

Anton Donkers (Privacy bewuste Nederlander) | Nederlander

Hans Reijnders

Eva Groen-Reijman | Universiteit van Amsterdam

Olaf de Boer

Wido Potters | BIT

Scotty Gravenberch

Erwin FR (Security Architect)

Arnhemse Jongens

Hans

Oscar Grootveld

Michiel Veenstra (programmamaker) | NTR

Jelle Haandrikman (Electrical Engineer)

Heleen Emanuel (Webdeveloper) | Emanuel Design

J. Jager (Burger)

Renssen (ontwerper)

Xander Bouwman (student)

André Koot (Gewoon meneer)

Stefan Kooman | BIT

Anna Faber (Legal counsel data protection) | Validata

M. R. de Rozario

Walter van Duyneveldt (Manager ITO (incl. Informatiebeveiliging) ) | ANWB

Henk van der Kolk

Maarten Pelgrim

Hein

Larissa Wiedeman (Marketing Coördinator) | BIT

Jens Foerster

Kurt Aulman

Wouter Janson (Student Informatica)

Frank W. Kooistra (Musicus)

Lucas van der Kam

Arjan Nuijten

Niels Peen | Wanwire

Juri Hiensch | Resultåt

R.van Rijswijk (arbopreventiemedewerker) | basisonderwijs

Thea Schepers

Linda Rooselaar

Jeroen Meeter (Bezorgde burger) | Blue Billywig

Arjan de Vries (privacybewuste burger )

Carlos Kok (privacy bewuste burger)

John van Gils (Gewoon wereldbewoner)

Bart Smit (belangstellende burger)

Marijn Sax | Universiteit van Amsterdam

Ferry Waterkamp

Eva de Leede

Martijn Winkler (voorzitter) | Dutch Directors Guild

Fleur van Harmelen (Privacybewuste burger)

Jos Zwanenburg (ICT)

Roel Griffioen

Nick van Haag (projectleider) | Bureau Telematica Binnenvaart

Xander Mol

Kasper van Hoek

Deborah Meibergen (Operations Manager) | Greenhost

Beer Molleman

Winfried Tilanus (Privacy consultant e-health)

Stephanie Reinders Folmer

Hugo Leisink (Information Security Officer) | RET

Peter Bex (Software-ontwikkelaar)

M. van Vliet (student)

Annemarie Pino

Michel van Osenbruggen (Directeur) | Virtiso BV

Roy Hornstra (Artist) | Convoy Games

Ernst van Loon (Fotograaf)

Willy ver

Niels Pietersen (Jurist)

Teun Vink | BIT

Jennifer Veldman

Joost van Baal-Ilić | ad 1810

Martin de Goede

Robin van Es

Sytse van der Kooij (werkzaam in de telecom)

Huub de Beer | MADspace, de Eindhovense hackerspace

Alexander (bezorgde burger)

Joris Swartjes

Sven Ahrens

Robert Hamberg

Thomas voor 't Hekke (Kunstenaar) | Front404

Wouter van Oorschot (Student)

Randell Sarneel (adviseur)

Rob Heerdink

Jasper van Loenen

Ties den Engelsen (B.I.N coördinator )

arie van der sman (ondernemer, automobilist.)

Joris von Loghausen (internetsarcast) | GeenStijl

Bram de Wijs | BNN-VARA

Tjeerd

J. Hans de Vries (Voorzitter) | Partij van de Rede

Piet Harms

Frank Schenk (Docent Informatica)

Marc de Wolf

Gijs van Dam (algemeen directeur) | Mindbus

Jaap van Ginkel | Universiteit van Amsterdam

B. v.d. Lingen

Ruud van den Bercken

Bart Kemps (Software developer)

Mark Doeglas

Rik van der Sanden (Docent informatica)

Pentcho Bodegom (directeur) | Sobit BV

Rob Kiezebrink

Stefanie van der Veen

Rick Broeren (Student)

Josie Heerink

Remy Wetzels

Alex Straver | Piratenpartij

Jessica

Ineke Beenke (controller changeproces)

Tom Berben

J Hoogstrate

M.H.L. vd Zanden

Ramses Sloeserwij (Security Specialist)

Arjan van den Boogaart

Bob van Vliet (ontwikkelaar) | broersmavanvliet

Ad van Vliet | Allyourmedia B.V.

K. Rozendaal

Ingrid Lefeber (raadslid Wageningen)

Daphne Versteeg

Jelte Jansen

Isabella (privacy bewuste internetbewoner)

Olga Waaldijk

Marcel de Jong

mc | tu delft

Dirk-jan de Graaf

Sanne de Vries

Anneke van der Heijden (Functionaris Gegevensbescherming in opleiding)

Paul (Student)

Mischa van den Bosch

Max van den Berg (Programmeur en netwerk -beheerder/ontwikkelaar)

C. van den Brink

J. Brouwer

Judith Joha

T. Coonen (ICT Consultant) | Creacoon

Roelf Leenders

Cyriel Roumen

Erwin Bleumink (Algemeen directeur ) | SURFnet

TJ Dik (bezorgde burger)

Alexander Swen

Sjoerd van Geffen (toezichthouder & gedupeerde partij) | Onderheid

Fer van Herwaarden (Arbeidsongeschikt) | geen.

Robert Lagestee (Student) | Rijksuniversiteit Groningen

Pim van Baal (Student)

hans molenaar

Hendrik Bruinsma (Mobile Developer)

Niels (Privacybezorgde burger)

Jurre van Bergen | Stichting Hart voor Internetvrijheid, Greenhost

Bart Maandag (student)

Derk Spronk (Sociaal psycholoog) | UU

Ruben Schneider

Ineke Duivenvoorde

Thomas Wouters

Aart Tijhof (privacy beheerder) | gemeente

Leander Arkenau (Systeembeheerder)

Marc Boeren

Dimitri Manuli

Pascal Hetzscholdt (Cybercrime specialist & patriot)

Wisse

Irene (Lezen van het boek 1984)

Tom van der Woerdt (Software Engineer met zorgen over privacy)

Karin Swanenberg (bezorgde bewuste burger)

Bart deKeijzer

Joost Baars

Praveen (praveen.schollema@outlook.com)

yoram spreij

Douwe Schmidt | Greenhost en de Correspondent

Lisa Vermeer

Jasper (Jeurens) | Onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Mark Folkersma

Naomí Combrink

Gertjan Kloek (Security officer)

Ron Middelberg (Vormgever)

Edwin Terwisscha

Henri Hoogeveen

Paul van genuchten (software engineer) | geocat bv

T. Smits

Arnold Top

J. van der Zeeuw | SilverAqua

Marina Noordegraaf (informatiespecialist)

Robert Helling (Research Fellow) | Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

raymond herfkens

Stef Beukers (Student communicatiewetenschap RU)

Peter Peters (Security Manager)

Janda

Tim Kuijsten | Netsend

Daan Kuijsten | Kuijsten Web Company

M. Grijsen

J van Ooijen

Jaap Schlicher

Tim Seip

jan

Koen

Sander Smeenk (SysOps/DevOps) | BIT

Mathijs Kramer

Paul Bijenhof

Gwen van Eijk (criminoloog )

Reinier Keller | DearBytes

AW Faber (pensionado)

Jim van der Voort

Pieter Daalder

Luuk Bom

Maarten Lodewijk

Jolanda van meenen

Floris Hesseling (Helpdesk Manager) | Greenhost

Mandy Leeuwis

Erwin Boskma (Web developer)

Geert Welling

Anoniem

martijn Oomes (DGA) | Droomhuis360

Bas van Oerle

Hylke Foeken (Privacy bewuste burger)

Cindy Meinders

Bernard Spil (FreeBSD Contributor)

ReindeR Rustema (oprichter beheerder petities.nl) | Stichting Petities.nl

pieter van diepen

Paul Bakers

katja van der veer (bezorgde burger)

Kali Cyannis

Jabbez Suburger

David

N. van der Schoot (IT-Technicus)

Gregoire Verweijen (Creatief Filmbranche)

Berit (Mobilisatiestrateeg) | Greenpeace Nederland

D. van Tol (Privacybewuste bezorgde burger)

AR

Robin Berg | LomboXnet

K. van der Veer (Kunstenaar )

JNA Bakker

Thijs (Cadier)

Elizabeth

Maarten Stolte

Djuri Baars (Student)

AM de Jong

Inge Kroek (zzp-er, bezorgde burger en ouder)

Rinske

Michiel Fokke (IT Architect)

C. Oostveen (Privacybewuste, bezorgde ICT'er)

Rob Mulders

frank Bakker (jongerenwerker)

Ronald Janse

Johan Kinnegin (Bestuurskundige)

Tonko Mulder

Jaap Vegter

Job Ganzevoort

L. Hesselink

Lisa van Gennep

Guilherme Cruz (Student)

Rob (website vuller) | www.privacynieuws.nl

Willem ( Software ontwikkelaar | bezorgde vader)

Kees

Laury Schepers (eigenaar) | la Cometa

Sander Krul (web developer)

Niels

Marleen Dieren (privé)

Remco Kouwenhoven (Liberaal)

Rob Snelders (Java Developer) | Sogeti

Harold Bottger

Fenny Dijk

Nico Nijenhuis (Functionaris voor de Gegevensbescherming ) | Info Support

Peter de Vos (data analist)

Marijn Prakke (acteur/dramaturg) | T.I.M.E.

Jaap van der Velde (Applicatiearchitect) | Het CAK

Rens Huizer

Jos van der Ploeg

Achilles Speksnijder

Koen Kegel | D66 Vlaardingen

Sun de Valk (Redacteur ) | Uitgeverij Noordhoek

Rudolf Werner van Daelen

M. Aldendorff (ghostwriter en organisatieadviseur)

Philippus Baalman (Software Engineer) | TriMM

Coen Vos

henk (werkt in de zorg )

Jesse de Wit

Florian Overkamp (CEO) | SpeakUp BV

Elke Baggen (Kunstenaar) | k.i.beyoncé

Hendrick Smit (ingenieur)

P Ribeiro do Nascimento (Student Cyber Security ) | Universiteit Leiden

Maarten Brouwers (Freelance Programmeur / Interaction designer) | murb

Ron van Ee

Henriette de Deugd - van Berkum (voormalig galeriehoudster) | tevens slachtoffer onrechtmatige publicatie en privacy schending

Jaap Bouma

Anoniem

J.M. Schouten | Tuxis Internet Engineering V.O.F.

Cas Spaans

M. van Eynsbergen

Steven van der Vegt | Carenzorgt.nl

han jansen

Gill Belfor

Maarten Louman | Qiy Foundation | baas over eigen gegevens

Sophia Verhoeven (Jongerenwerker)

Jan Veldhuis

JR Berg | Octogone.nl

Peter Wagemans (privacybewuste ICTer)

Fey Roest

Niels van den Akker (privacy bezorgde burger)

Ellen Bijsterbosch

Rob Epping

Rob Geurtsen (Burger)

Tessa Kersten

Sebastiaan ter Burg (voorzitter) | Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten

Joshua Krosenbrink (Golang Developer) | Usabilla

Diederik Stols

Maarten Smitshoek (Student )

Nick

Peter Bakker

Bart

Eric Veldhuyzen

Marcel van Sprang (Technologieliefhebber) | mgmworks.nl

Niels Huijbregts (Privacy Officer ) | XS4ALL

Ingrid Kerr (Voorzitter) | St. Internet4All

Machiel

Rita Rondeboom-Krop

Menno Mulder

Bart Verbunt (eigenaar) | De Ruimte

Sander de Bruin (it support) | Graydon

Lenny Heijboer

hylko hepkema (helpdesk) | xs4ALL

Jacques Schuurman (CSO) | XS4ALL Internet B.V.

Roeland Mighawry (Product manager) | XS4ALL

Tino de Bruijn (Student) | TU Delft

Matthijs Koot (technisch security consultant)

Tjores Maes

e.bakker

Michiel Piscaer

Nico Berlee

Manon den Dunnen

Bart Smit

Marjet Stamsnijder

Hans Vermeulen (Security Architect & Cyber Security Lead) | HP

Gertjan Henneveld

Monique | bezorgde burger

N. Blom (student IP/IT)

helma molenaars (docent beeldende vorming) | samen scholen kunsteducatie nijmegen

Justine Pardoen (hoofdredacteur) | Ouders Online | Bureau Jeugd & Media

Dennis van der Kwast

Pascal Marcelis (Adviseur ICT - Streeft naar beveiliging op maat) | Onderwijsgroep Buitengewoon en MetPascal

Alice D. | Interdit Interdat Productionsns

Maarten Albers

Alice D. | Interdit Interdat Productionsns

Thomas van der Berg (Student)

Bart van Luik

Werner van der Velden

Roy Hars

Jesse van der Berg (Functioneel Applicatie Beheerder) | XS4ALL

Gé Iking (Adviseur Privacy) | VitaPrivata

M. de Boer

Martin Pas | Pas Internet

Fulco Blokhuis (Advocaat ) | Boekx advocaten

Marjolein Etten (security officer)

Jeroen Kleuters (freelance webdeveloper)

Pim

Tako (Marks) | Student Informatiekunde | Greenhost

Cora van Leeuwen

Frens Vries

Alex

Theo Knapen (Burgen met rechten en plichten.) | Nog steeds aan het werk

Esther

Alf van der Kwaak (Bezorgd Burger)

stefan Kassen (manager)

Daan Willems | XS4ALL

Willem Bakker (Functionaris Gegevensbescherming ) | Stenden Hogeschool

JOVD (Tom Leijte - voorzitter)

Bas Kloet (Software ontwikkelaar/ontwerper)

Bert van Riel | ZO! Recruitment

Antoine Dievelaar

Peter Dam (ICT-er)

Reinier Boon

Freddy Spierenburg

Edwin van Ouwerkerk Moria

Dick Bins (ICT manager)

Theo Soontiëns (Theatermaker) | Het 2e Bedrijf

Erik Hubers (Software Developer)

Peter van Corler (raadslid ) | GroenLinks Utrecht

Tom Demeyer (CTO) | Waag Society

Sybren Dijkstra (webdeveloper)

Rinco Dokter (burger)

Vincent A. de Rooij

C. (de Visser)

Teus Hagen (internet pionier)

ed de block (directeur) | restaurant de kwartel

E.G.R. Baak (adviseur) | Baak Advies & Dienstverlening

Martin Verpadden

Harrie Baken (Freelance tekstschrijver) | Tekstbureau TekstBaken

Arjan v Gameren (eigenaar) | GMN-PMC

Eric van de Lisdonk (Ondernemer) | Liscom Advertising

Harold Schoemaker

frederike spits

Eric Krieger

G. Terlouw

Guido van Rooy (Eigenaar) | GVRC

Tycho Schenkeveld

Bas Grasmayer

GG. (geen) | geen

Steven Somsen (burger) | actief burgerschap

Erwin

Joris Fraenkel

Coen Blijker (Directeur) | CRC Value BV

J. van der Linden

Jeroen Quint (FB-/MS-/Apple-/Google-/Twitterloze burger r) | KCO & zelfstandig beveiliger eigen privacy

Erling Kristiansen (Gepensioneerd) | European Space Agency

Loes

Danny Koning (Bedrijfsjurist)

Jan Derksen (Privacy bewuste burger)

Louis DeWald

Louis DeWald

Albert H. van der Veer

H. M. Ruitenberg

Tobias (student)

Malik de Kok (Tekstschrijver) | Aton tekst

Elizabeth Mattijsen

P. Blom

Koen Vermeulen

Ray Oei (IT Consultant & Privacy bewuste Nederlander)

Roger Vossen (Acteur) | Roos Experience

Jan Burgers

Mark Hoekstra (Student)

Mirthe Berentsen

T. van Nieuwenhoven

Saket Kulkarni (IT Consultant)

Robin de Rooij

Rineke van Daalen (Socioloog)

Frank (Software Engineer) | Montapacking b.v.

Joris Janssen (Bezorgde burger)

Erik Heuts (Software architekt)

Paula Geurtzen

S. Ram

S. Ticheloven

Meijering (Wetenschappelijk) | LUMC

Thijs (Developer)

Jeffrey Cafferata (Directie) | JCID

John Hoeven SP Rotterdam

Rein Groot (Web Development Adviseur / Eigenaar) | ReinGroot.nl

Daan Bos (bezorgde burger)

Willem A. Soeteman

Rob Gellmn

Wouter Westendorp

Solmaz Talagani

Ronald Portier (historicus)

thony van gerwen ('1984' was geen instruktieboek)

G Klerks

Igor Versteeg

J de Bruijn

Patricia Weijburg

Kees van Rijn | van Rijn & van Rijn bv

Willem van Smaalen (vrijheid = privacy)

Roeland Sampimon

Geert van der Meulen

Sander van der Waal

theo m. scholl (open data adviseur)

Sander Hollebrand | Snakeware

Ingrid van de KLift

Rene van den Berg (Softwareontwikkelaar en bezorgde burger - en bij deze, waarschijnlijk, verdacht.) | OGD ict-diensten

Marietta Buitenhuis (Student rechtsgeleerdheid)

Dennis Brinkhuis (Docent Communicatie)

J. Pluijmers

Wytze van der Raay (penningmeester) | Stichting NLnet Labs

T.Tamsma

Eva Roovers

Mark Timmer (regisseur)

Jelle Posthuma (Bezorgde burger)

Karin Derks (hovenier)

Nina (Weijermars)

Anton Gerritsen

M. Mulder

Ralph Middleton

Sandra Middleton

Luc van Biemen

Koos Ballintijn (privacybewuste, bezorgde burger)

Tjerk Datema | XS4ALL

Gert-Jan Beeke

Suresh Fernandes | 7x4 IT Services

Anne van Aller (bezorgde burger)

GJ Bozuwa

Carl Mattern (Cyber security consultant)

Niels Remmerswaal (Project Manager)

Jan Willem van der Stam | bezorgde burger

J.S. Koetsier

W. Veldhuis (Softwareontwikkelaar)

Bernard Bakker

Henk van Appeven

Caspar Silvester

Martin Lentink

Josephine

Diderik van Wingerden

Lars Janssen

Andre van Schoubroeck

Michiel Betel

Ivo

Karin de Groot

Kees de Kooter (Software ontwikkelaar, burger)

Leon Douwma

Hans de Raad (ICT specialist) | OpenNovations

Karlijn Meijer (Organisatieadviseur) | GEA consultancy

Jeroen Vd Gulik (CTO) | Isset

C.J Piket

S. Tromp

Jasper

Jasper

Wouter Hermans

Hugo var den Berg

J. Bavius (ICT Specialist)

Eric van der Roest (Systeembeheerder)

Veerle

Stefan van Duursen

Loeffen, M

Pieter Dreef

Marc | Wijngaarde

Hans Dillesse (Kunstenaar)

Martijn Couenberg

P. Nas

Marcel

Paul Smet

S.A. van den Berg

Jan Dresmé (Internet/Linux specialist)

Eric Nieuwland CISSP (secr (ISC)2 Chapter Netherlands)

Bernard Vuijk (Ondernemer)

Erwin van den Bosch

Joop Beris (Netwerkbeheerder, privacy-bezorgde burger, dwarsligger )

Sijtze Reurich (freelance redacteur)

Jos van Dijk

Johan de Klein (audologie assistent)

Jan Pranger (Process Safety Consultant)

Peter Maarleveld (bezorgde burger)

Anja | bezorgde burger

Anke Brand ((Huisarts))

Hans Marks (Software Ontwikkelaar)

Maurice Hermans (directeur) | Betawerk

Wouter Minten (ICT Beheerder)

Jan van den Eshof

Aldert Hazenberg

Hans | Gemeente Zwolle

Boudewijn de Jong (Ingenieur)

Boudewijn de Jong (Ingenieur)

N. ter Horst

Yola de Lusenet

Scheijgrond, ifga

Mariska de Gooijer (Veiligheidsadviseur) | Rizk

Arnold Schekkerman (Bezorgde burger)

Ramiro Gomes Monteiro (Afgestudeerd Int. Betrekkingen)

Vincent Brinkhuis (Student ITSM)

Frank van de Mortel (Bestuurslid SP) | Gemert-Bakel

Karel Kuiperi

T.Radecki (Docent informatica)

Johan Blok (onderzoeker-docent Software Engineering) | Hanzehogeschool Groningen

Riph van den Assum

Harrie Duivesteijn | RoukieNL

Frank (ICT Consultant)

W. van Schaik (Voorstander Christelijke waarden) | HOBRU Recherchebureau

Jan Roemer (Psychiatrisch Verpleegkundige)

Herman Hartsink

Lennaert Meijvogel (Softwareontwikkelaar) | OGD ict-diensten

Olivier Oosterbaan (advocaat) | Leopold Meijnen Oosterbaan

Gerard Lokhoff

M (Awater)

Koen Glotzbach (Student MSc Communication studies)

Pieta Kluytenaar | Serendipity UnLtd

Heiko van der Linden | Amsterdam Semiconductor Systems

Marjo van der Plas (webredacteur )

Hans Isbrücker (Software Developer)

coen van wingerden (huisman)

Rutger A. Heunks (Software Developer en Manager IT)

Oliver Willemse

Mark Hoevers | m7 en TrustmarQ

Ivo Hoek

Sjoerd de Jong

Jochem N.

Harrie Stokkel

Sandra Daniels-Janse

Arie van Rijswijk

bRAM (ict-docent) | windesheim

René

Leo N. (Senior Software Engineer) | Stalken is een misdaad, behalve voor de overheid.

Paula

Ineke van der Maat

Franklin Bretschneider (neurobioloog) | retired

J. Kouwenberg

Arjan Lensen

Ger Limpens

Egbert Bossink

W.Bosgra (Operationeel Commandant) | Nationale Politie

Alexandra (Cichecki)

Youri Janse

Patrick Paauwe (Bezorgd burger)

Michiel

Nettie Roes (verontruste burger)

Ulrich Echterling

Romeo Kadir (Directeur) | Stichting Privacy Nederland (SPN)

Bé Bisschop (betrokken burger)

MvD

Pieter Gommers

Karin Fontein (docent Filosofie)

Piet(er) Eigenraam

Rolf Meijer (webdeveloper)

Peter

Gerard van der Veer (burger)

P.A.van der Pols (burger)

Karin de Groot

Jacob van Lier (marketeer)

Dymphie van der Heyden (Informatiespecialist )

Annemarie de Bruijn (bibliothecaris en burger)

Vincent Weevers

Tatiana Scheltema

ikke

M Castro

peter C.J.Baas | natuurbeschermer

Jasper

Leo Schouwenaar (journalist) | Flevoland

Paul Lenderink ((journalist) ) | Flevoland

JW Reimelink

Rune Peitersen | Platform BK

Michael Hastrich

Klaas Pier Mulder

Hidde Jansen (Student Informatica) | Avans Hogeschool

Bas Förster

S. van der Baan (Security Consultant)

Ben Zevenbergen (Onderzoeker) | Oxford Internet Institute, University of Oxford

Peter Knoppers (Wetenschappelijk onderzoeker) | TU Delft

Nick van der Vaart

Matthijs Jansen (Electrical Engineer)

Klaas Jan de Vries (stemmer)

lucienne (bezorgde burger)

Stan de Beer

Robert de Kok

Thijs Meeuwisse

Jan Groot (Student)

Harrie Kisters

Leon Commandeur (Consultant)

Leonieke Aalders

henk boogaard

Jan van Leeuwen (Consultant) | Stajl IT

Marcel de Jong (it consultant)

M. van Panhuys (Student)

G. Jansen

Kees van de Merwe (ICT ontwerper)

Sander Evers (bezorgde burger)

Jurjen

Sander Rovers (Software Developer)

Martti van Blijswijk

Gerald

Froukje Dijkstra

Wouter Moraal (Student Media)

jan van hensbergen (secretaris) | manhattan project

julie rosebud

Paul Vogel (Unix Engineer)

Lidwien Peterse

M Serraris (privé) | privé

Vincent

T.B.B

Alex van Eesteren (COO) | StartMail BV

Marc (fotograaf) | eyelite

Wietse Velthuys (klinisch psycholoog) | Reguliersgracht praktijk voor psychotherapie

Marjo (privacy bewuste burger)

Robert K. (Bachelor Student Informatica) | Hogeschool Rotterdam

Marco Derksen (Oprichter/partner) | Marketingfacts

Rianne Goijarts (Multimedia developer)

Danny Mekic'

Paul

Sam

Peter Hermens (Strafrechtadvocaat) | KHDS Advocaten

Albert Nijmeijer

Martijn Westerink

Roland van Rijswijk-Deij (Projectleider innovatie Security, Privacy en Trust en promovendus network security) | SURFnet bv en Universiteit Twente

Wim Pelgrim

Berend Alberts

Bert de Boer | Hollandstar

Yuri Landman

Guy Braun

Pieter Willems

Rob Franken

Cristiaan Brans | BIT

Lisa | Pirate Times

Tim Grimbek

Eelco Maljaars (IT consultant)

Herbert Ploegman (Antropoloog)

Rogier van Gulpen (Projectmanager) | Privacygerichte e-maildienst StartMail.com

Dimitri Tokmetzis (Journalist) | De Correspondent

Ton Büchele

Kamiel Albrecht

Arie de Jonge

Anne Flake (Student)

Merel Koning (Researcher) | Radboud Univesiteit

Remco | Belachelijk idee. Moraalloos.

Ria Hazenberg

Reinier van Petegem (Senior IT auditor) | Ahold

Maryon Hendriks

Matthijs Pontier | Piratenpartij

Floris

HermanBrand (freelance jounalist)

Willeke van Ravenhorst (Kunstenaar)

Jelmer Schreuder (Bestuurslid lokale politiek) | D66 Utrecht

Daan Mulder (student)

Annemarie Kruit (Burgerraadslid)

Johan de Wit

Erik Dekker

Dicky Terpstra

Dirkjan Klip (Onderzoeker)

Jos Schakenraad (privacybewuste burger)

Rebecca Roskam

ArnoPaul (Student Communication & Multimedia Design)

Floris Mast

Maarten A

Vincent Oord

Rop Gonggrijp

Tim Toornvliet (Liefhebber van visie)

Maaike Goslinga (Journalist, onderzoeker) | Stichting Publeaks

Boris Veldhuijzen van Zanten (CEO & co-founder) | TheNextWeb.com

Sjors Metz (Interaction Designer) | Informaat

Sang-Jae Kouwenberg (Bezorgde burger)

caro

Lev Gunti (Liberty Lover) | (Geen Privacy=Geen Democratie)

Joris van Ekert (Creatief directeur) | Have A Nice Day

Michiel Gortzak (Bezorgde burger)

Sicco van Sas (developer) | Open State Foundation

Sander van der Velden

Sander (Olsthoorn)

Martijn van der Veen (projectleider Privacy First Solutions | privacy consultant)

Catherina Florentine (Privacy bewuste burger )

Elise (Privacybewuste bezorgde burger)

Yorick Peterse (Software Ontwikkelaar) | Olery B.V.

Pieter Smit (Bezorgde burger)

Torben van der Velden (Mongool)

Marcel de Cocq (Sysadmin) | XS4ALL

B. Roijackers

Margreth Verhulst (Eigenaar, juridisch adviseur) | Bureau 42

Joeri van der Werf (Student Informatiekunde)

Bjorn van de Sand

Erik Nekkers

J Edenburg

Christiaan Pieterman (ab-actis) | Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht

Thomas Hopman

Ronald (Blancke)

Hugo van den Berg

Ina Custers

Justin Elliot

Niels Remmerswaal

Irma Lokum

Gert van Engelen (Bedrijfskundige)

Joachim

Bo Holscher

Alexander

Lies Roest | GroenLinks Rotterdam

Jordy Schonewille

Floris de Waal (student) | wageningen universiteit

Joep Schuurkes

Erik

Eric van den Bosch

Emil Willems | BIT

Melissa Koutouzis

Lukas Struiksma (Student) | Universiteit van Amsterdam

Stijn Jonkers (Student Bedrijfseconomie) | HvA

Gabriele Lenné

Ties den Engelsen (B.I.N. coördinator in gem. den Bosch)

Robin Caron (Privacywatcher) | Passport Light

hasja gilles

GC van der Lingen

Onno (Developer)

Maurice Timp

Joris van Rooij | Constructors

Kaz Jansem

Nienke Wessels

corne lukken

Bartke Maatje

Bart Erven (ICT-student)

Frank de Jonge

Lennart Kraak

Ursem

Richard de Bonte

Jessica

Maurits Schornagel

Sandra de Bruijn | Oya Creatief

Michiel Nederlof

LFJM Kanters

Ben (privacybewuste bezorgde burger)

Robin Berghuijs | DAVL studio

Margriet Palm

Koop Reynders (vader)

Jesse Campfens

Alex van Veen | Ravage Webzine

Frank van Caspel (Promovendus filosofie & voorzitter Stichting E-sports Nederland)

Jan Veen (webdeveloper en bezorgd burger)

Bob Zandkuijl (Student HBO)

Erica

Peter R. (HBO student)

S. Bos

Tobias

R.A. Jacquet (bezorgde burger)

Nephtis Brandsma

Rob Schoemaker (IT Auditor)

Koen R. (Student)

Johan van Sommeren

siebe van der burg

Roberto

Umut

Ewoud Kohl van Wijngaarden

Ger de Gooijer (Filosoof / Technoloog)

Joop (Wildeberg)

Renske van Geffen

Stefanie Löverink

Jorgis Theodoulou

Erik Hermans

Carina van der Meer

Eelke Spaak (Neurowetenschapper & Filosoof) | Radboud Universiteit Nijmegen

Robin Sagius (Ondernemer)

Peter

Jorrit Kiel

Martijn Beekhuis

Martijn Abbing

Arthur Holstvoogd (Linux Engineer) | Nedap N.V.

T. Haas

Midas Fuld

Petra Kramer

Peter Blokland (Ontwikkelaar)

Jan Koetsenruijter

Rombout kerstens

Jesse Muller (Communicatie Strateeg)

Jaap (Systeembeheerder)

Nanda de Jong

Lars Eijssen

A Duran

Mike Peeters

Jasper

Daan Arend (Software-ontwikkelaar)

Mark Janssen (medeoprichter) | hackmeldpunt.nl

Nick Scheffers (Magazijnmedewerker) | Wasco B.v.

Wiebe (Innovatie Manager) | Digital Playground

Guido van 't Noordende | Universiteit van Amsterdam

Wilbert Stoopendaal

M. Rog

Lennart Quispel

Remco Poortinga - van Wijnen

Essa Bloemers (Voorlichter) | Amnesty International

Geert Stappers

Paulan Korenhof

Michel (Sysadmin)

H. Yuksel (IT Professional)

R. van Berkel

Jaap Bosman

J. van Splunder

David Diks (student ict) | Fontys

Olof Fredrikze

Bram

Tijmen Pol

I.Nicolai

Ruud Uphoff | Gepensioneerd militair

Janda

Guus van Zwoll | Justice and Peace

Bram de Kleine

Marjolein Lanzing (PhD 3TU Ethics & Technology) | Eindhoven University of Technology

jan doed

Bjorn

Rob Spekschoor (Chief Technology Officer)

Tom Etty (Privacybewuste burger)

Marco Blom

Henk Lasschuit

Alexander Kaasjager

Marja van den Brandt (Ambulant begeleider)

Johan (Cultuurhistoricus en buitenlandwatcher)

Menso Heus | Internet Protection Lab

Margriet Wesselink (Journalist)

Amelie van der Vught (Student)

Clara van de Wiel (Journalist)

Patrick Boelens

Harld Roling (Eigenaar) | RAW Dutch

N. Krijgsman (student)

Berry Ververs

Sander Meijer

Kor de Vries (literair vertaler)

Rinke van Dijk (Mens) | Mensheid

Ruud Jongejan (Security Consultant) | Vest Informatiebeveiliging

Sietse Planting

Bram Snijders (student)

Carla Overkamp

Frank Huysmans (hoogleraar bibliotheekwetenschap) | Universiteit van Amsterdam

Anton

Léon Hagenaars-Keus (Senior Software Engineer)

P.H. de Groot

Rutger Schuil (journalist/publicist )

Jeroen

John Nieuwenhuize

Theo Caber

Bas Thijs (Publicist / ondernemer) | www.grutjes.nl

Gerben van de Pol (Student Computer Science)

vanderlaan

Anjo Bravenboer

Martine Wardenburg | Privacy bewuste burger

Adriaan Hofstra (oud-docent)

Mattijn (student social work)

Peter Berkhout (Netwerk- & Systeembeheerder) | PROSA Systemen

Edgar Matzinger (privacybewuste bezorgde burger)

frank Bakker (jongerenwerker)

E. Kraan (applicatieontwikkelaar) | Belastingdienst

Bouke

A.J. Willems

Suus Woning (Burger met grondrechten)

Evi van Tiel | Danaë onderwijsinnovatie

D. Wolters

Ad van Etten (privacy officer)

Rob Mulders

W.Zandstra (Developement) | Cryptoboss

Suzanne Tempel (Interim manager) | Pitaco

Danny Evers

Alex Pijpker (magazijnmedewerker)

Roel

Erik Dooper (ICT Architect)

Melissa

Arno van Lieshout (taxichauffeur)

R. West (IT Specialist)

Anand (ICT4D PhD student )

Tim Walles

Laury Schepers (eigenaar) | la Cometa

Frank Schaap

Sabine Hengeveld

Mark Bruyneel

T. Baanen

Andre Stuur | Nederlander

Jan Terpstra (Privacybezorgde) | Ondernemer

ineke

Yvo Verschoor (Onderzoeker) | Consumentenbond

Marije Baalman

Chris Snijder

Randy Wijnans (Netwerkbeheerder )

Michiel Schok | SURFnet

Otto Muilwijk

R. ter Veen (Internetgebruiker)

Rami Ismail

Thomas Smith

Johan Boonstra

Lennard Hulsbos

A. J. Smith

Richard (weest liberaal!)

Marijke

Rob (bezorgde health professional)

Maarten te Paske

Gigi van Deudekom

W. ten Bosch

Rennie Hooi (Directeur) | Gemeente

Tim van de Rijdt | Google Nederland

Leo de Deugd (fotograaf) | tevens slachtoffer onrechtmatige publicatie en privacy schending

Robin Celikates (UHD) | Universiteit van Amsterdam

Charlotte de Deugd | tevens slachtoffer onrechtmatige publicatie en privacy schending

Hans (burger)

Fons

Rick van den Hof (Manager Engineering) | Totaalnet

Wouter ter Heide.

Jaap Walhout | blogger bij Sargasso.nl

Alex Brenninkmeijer (Hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat) | Universiteit Utrecht

Peter Huesken (IT program manager)

Peter Uithoven (labmanager) | Fablab Amersfoort

Paulus

Jos Oudsen

David van Deijk (Ledenraad) | Piratenpartij

Monique Dontje

Klaas-Jan Groot (Projectmedewerker) | Vrijwilligerspunt

Stephan Okhuijsen (IT consultant)

Gabriëlle Jurriaans (Schrijver) | KROOST.org

Jos Lubbers (privacyfetisjist)

Bart Vrancken | BIT B.V.

De Jonge Democraten (Dirkjan Tijs (Voorzitter))

Vanstampij (privacy-aanhanger) | ovetheidsfinancierder

G.A. Greeven (Privacy bewuste Nederlander)

Regine van der Zwan (reintegratie consulent)

Rona Mathlener

Alex Martinius

Albert Knoop

Karen

Maarten Carels (Netwerkbeheerder) | XS4ALL

Alexandra Beekers (SP raadslid )

Charif Mews (Ondernemer / Developer) | Piratenpartij

Jan-Pieter Cornet (architect) | XS4ALL

Brett Bannink (burger)

Freya Maes | XS4ALL

andrea wagemans

Bas Clason (Eigenaar) | Claxon Collection

hylko hepkema (helpdesk) | xs4ALL

E. van Damme (Raadslid Purmerend) | Gemeente Purmerend

Nathalie Kunneke (IPv6 Program Manager) | RIPE NCC

Erik Mooij | Nazca

E. Degen (Student)

Francois van de Linde

Harold Gerritsen

A. de Waaijer

Christa Glasbergen

Rolf Blijleven | zelfstandig technisch talenwonder

Moos van Maris

Thom

Helmut Muller (Informatieprofessional)

Nienke Huitenga (hogeschooldocent media ethiek & nieuwe media ) | Avans Hogeschool

Joep Lijnen (Software Engineer)

Ron Korpel (Project Engineer)

M Peters

Rob van der Wouw (directeur) | Eureka Unlimited BV

pieter van der ster

Krispijn Beek (blogger)

Ben Kirssen

Lex Verhoeven

Minne Telman (Kandidaat-raadslid) | Libertarische Partij Amsterdam

M. Van Puijenbroek

Dico

Petra (Bezorgde vrijheidslievende burger)

mandi kroon (bezorgde burger (moeder) )

Olaf Hulst

Bram S

Tom Geelen | MADspace, de Eindhovense hackerspace

yoram van de velde

Tom Blickman | TNI

M. van Gool

Martin Verlaan (bezorgde burger)

Marcel (Kenniscentrum Cyber) | Ministerie van Defensie

Brenno de Winter (Onderzoeksjournalist)

R Jaquet

Winand Slingenbergh

maarten hartsuijker (radio programma maker/verslag gever/strijder van het vrije woord)

Wim Wiss

Arie Raaphorst

Erik van Wette

Ben van Mourik (vertegenwoordiger)

Robert te Kaat

Niels ten Oever (Head of Digital) | Article19

Maarten Tromp (filmmaker)

Wouter Luberti (Functioneel Beheerder) | XS4ALL

Daan van den Driest

Anja Klein (Journalist)

Roelf-Jilling Wolthuis (student) | TU Delft

Jim van der Zon (Bezorgd burger. )

piet klijsen (freelancer)

F.H.D. van Batenburg

M. van de Griendt

Hans van Dongen (softwareontwikkelaar)

MarnixAmsterdam ((Hofnar + Feelgood hufter))

Marco

Peter van Corler (raadslid ) | GroenLinks Utrecht

j. oberski (admin.) | ggz praktijk K&J en volwassenen

J F E Wallin (Musicus Free Lance)

Hans van der Wal

E.G.R. Baak (adviseur) | Baak Advies & Dienstverlening

Coen Bijlsma (Senior Software Developer)

Kristian Deimel | Deimel ICT Advies

Wouter van der Vaart (Network Engineer) | Snow B.V.

Joost Devilee

A.

Huib van Oosterom

L.Veld (IT Consultant)

Hans Kip

Bert Gielis (Internetgebruiker)

Wilma Groeneveld (docent ICT-recht)

Hildebrand van Negens

Jeroen van Bommel

A.J.J. Bons (IT Consultant)

Merel Six

Saskia

Jacob Boersma (Senior consultant informatiebeveiliging)

Saskia

Rinze Heininga (eigenaar) | Havingness

Henk-J Land

piet driest

Onno Warns (programmamaker aangaande mensen-/burgerrechten)

A W van den Berg

Laurens Blankers

Henk Jager

Edward Janssens (eigenaar) | loco-logopedie

Sander (Bezorgde burger)

Sara

Jeroen Quint (FB-/MS-/Apple-/Google-/Twitterloze burger r) | KCO & zelfstandig beveiliger eigen privacy

Rakesh Yankaran (Information Security Officer)

Willem Rauwerdink (apotheker) | Service Apotheken Almelo

Bert van der Perk | VluchtelingenWerk Nederland

Jos R.

v.van toorn

Wendy van Dijk (Directeur) | WenZPerl BV

Jaap Schuurman (Informatiekundige)

Tiny van Hoeijen

Paul Wiegers | bezorgde burger

Miro Lucassen

Gijs van Maanen

Joost van de Ven

Jeroen San (IT)

Joeri (Student)

Stefan Haan (bezorgde burger en software developer)

Leon van Bokhorst (Data Developer) | Unlike Noise

Jaap Grol

Carl Lens

Niels van de Ven (ondernemer)

Huub vd Pluijm (docent)

Hans Van de Looy

Belinda van Loon

Gerke Pekema (DBA)

Hans Moerman (gepensioneerd docent HTS)

Jacob Vaarkamp (Privacybewuste / -bezorgde burger)

Diete van der Woude

Bartjan van der Meer (internet gebruiker)

J. Braaksma (HR Consultant)

Martijn Zandvliet (Game Developer) | Ramjet Anvil

Karin Bannenberg-Nieuwenburg

Marcel van Erk

Tessel Renzenbrink (web editor)

Rob Gellman

N. N.

Jan Brakshoofden

Hans Borgman

Frank Timmermans (Strategisch Consultant)

Lourens Boot

Pierre Korver

fre meursing

Willem (adviseur)

Peter Magnee

Wim van Roekel

Jos Elders (Bezorgde burger) | IT dienstverlener

John V. | Nijmegen

Andre B.J.M. Weijermars (adviseur learning management) | OneTalk

Mari Vink

Jac. Seegers (Aut. adviseur) | S2A

C. Korsman ((Bezorgde burger))

Hans Holtman (Adviseur) | Ronin Advies

C.Ph.Veltman (privacy gevoelige burger)

Bart Wentink

C. van Slooten

Taekema

Norbert Wijtenburg

Thijs Houtenbos (Senior Developer) | GGD Amsterdam

Jan van Galen (mediator)

JRW Canters

Gerard (ICT)

k. landman

H. Voute (programmeur)

Arjan Berkhoff | Universiteit Twente

Tjerk Datema | XS4ALL

Wim-Jan Hilgenbos

Dick Ottevangers (bezorgde burger) | gepensioneerd IT'er

Mona Bergman

Sjoerd van Diepen

Barry van Vulpen

Simon Boerboom | HR-P

Maarten Molenaar

Robbert-Jan Henkes

Hans Nietsze (Manager ICT)

Gien Jansen

Mieke Wils (pedagogisch medewerker)

Janelle Aarts (Ontwerper) | (privacybewuste bezorgde burger)

David Berghuijs

Jorma Turkenburg (Developer)

Martijn van Veen

Erik Jonker

Erwin Burema

Erik Lammers (ongeruste burger)

Jarmo van Berkel (Kunstenaar) | Gezand Verstond

Christian

Fred Vos (Bezorgde burger )

Wessel van Opstal

Frans Nikkelen

Eric Rieken

Pad (Simic)

Christiaan

Peter Koelewijn (ondernemer)

Hans

Alexander Stienstra

J. van Duuren | KPN

Jelmer Dees

Frank de Kleine (Communicatiemedewerker )

Philip van Roeijen (Systeembeheerder)

Martijn

M. Luden

Armand Gerards (communicator in material)

Frans

Ingeborg Stam

D. Korving (Meedenkend burger)

Harm Bandstra

Prive (Privacy)

Marleen

R. Dons

Inge (Bezorgde burger)

Martijn van der Molen (System Engineer)

Arie Mekkelholt

Martijn (Lerares)

Maek Bruyneel

Rogier Kroon

Hans Slooter (informaticus)

Diana Wildschut

Martin

Mieke Thuis

S. Hartog (gepensioneerde bewindvoerder WSNP)

Jop Planje

K. Kaspers (Eigenaar) | Clicksights Internet Solutions

Ton Bode

Joris

B. Simonis

Guido (bezorgde burger)

Rene Schaap (Docent)

stef van venrooij

Guido van den Berg

Kenji Kuijer

Ronald Schaap (Adviseur O&I)

Sierk Ybema (burger)

Rolf Zwart (IT-er) | Open Solution Providers

Maup Nikkels

Michiel Huijsman | Mikes

Marijn Hubert (software developer)

Stoutenbeek

Arnold Bennemeer (netwerk architect) | gepensioneerd, KPN

Suzanne Wissenbrug

D. Smid

Tanja Lange (Professor Cryptology) | TU/e

Birgit Mens (Oud rechter)

Sebastiaan van Beek (Vrijdenker, tekstschrijver, politicoloog)

Tekke Bosman (automatiseerder) | iterator

Remy Heiden (Bezorgde burger)

Steven Voordijk

Bouke Braun (Ingenieur)

Jan Willem Schoonhoven

Ruud Ravenhorst (Bestuurslid Cascadis, webprofessional en burger)

peter lenssen (schrijver, journalist)

Gerard Weijers (tandarts)

Michel Portier (Docent)

Graddy Sondern (fractievoorzitter PvdA Harderwijk)

Patricia Mossinkoff

Sidney Gijzen (Web developer) | Puzzling Panda

Herman de Jonge

Rik Seveke (Programmamaker) | De Balie

Kees Blok (Co-Founder MIWI.com)

B. Ram | TU Delft

Arthur de Vries (Enterprise Architect) | XS4ALL

Jonkers

Ton Verschuren

L. van der Velden

Bart van Bruggen (voorzitter) | Jonge Socialisten in de PvdA

Chris Jongsma

Michel Greve (Software engineer)

Paul Janssen (systeem beheerder \) | autodemontage

Arie de Graaf

Henk Reulink

E. Timmer

Marieke

Marieke (Informatiemanager)

Robert (bezorgde burger)

Marcel de Groot (software ontwikkelaar)

Richard VanderNiet (drs.) | (en bezorgde burger)

Paul de Looij (Ervaringsdeskundige onbetrouwbare overheid)

Leon Winter (Consultant Electronisch Betalen) | zelfstandig

Just (Student)

Joris Overzet | redmonkey

bo

Wiet Bronkhorst

Axel Arnbak (onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht, UvA)

R. Reijers (Partner) | m7

Ward Wouts (security consultant)

Arnolddus

Peter Orwell

Hennie van Eijk ((privacy officer)) | adviesbureau

T. Makuc

Rakesh Mijling (Filmmaker) | Rakesh MVD

John

Elly

Pierre Daemen (Functionaris Gegevensbescherming in opleiding)

R.A van der Meulen

Paul Oudshoorn

Stijn De Ryck (Directeur) | ShopLords BV

Ronald Redmeijer

Lilly Schuite | XS4ALL

Martijn

A.M. van Rooijen

Eric Sieverts (docent informatievaardigheden)

judith

Trijnie Uuldriks (een burger die zich zorgen maakt over de privacy van ons als burger.)

J. Mahabier

marieke stenvers

Jasper

Gerard v O (journalist)

Zoran Novakovic

Willem (adviseur)

Wouter van Loon

Daniël H.

Ruben (Bezorgde student)

Raphael

Barend Bon

Niek (van Rijswijk)

Ruurd Pels | Bureau Pels

J schupp (journalist)

Zeb Lelie ( (privacybewuste bezorgde burger))

Bart

P. Sanwikarja (interactieontwerper)

Ben Sikkens (ICT Specialist)

Roelant Hollander

Martin Groenendaal

A. Schipper

Erik Garritsen (Ondernemer)

Koen Schoute (Student) | HvA

Marten Porte (student)

Marc Albers (Beleidsmedewerker ICT)

Mitchell (Marketing en Communicatie)

Richard de Boer

philip habing (deocent natuurkunde)

Henk Schanssema

Tim B.

Arjan Lamers

ingrid

Harm Tido Petter

Barry Konst (Marketing & Communicatiemanager) | Art Of Automation

Herman Jacobs (Delft)

Friso Vrolijken | Qiy

Sam Meijer

Sander

P.J.M. Buis | Omroep Flevoland

Inge

rof. Dr. Beatrice de Graaf (Hoogleraar History of International Relations and Global Governance) | Universiteit Utrecht

Marieke de Koning

Maarten Oskam

Frans Knapen (privacyfunctionaris) | overheid

Maarten van der Marel | overheid

Joseph Raaijmakers (Bestuurslid) | Vereniging Veterans MC Netherlands

groart

Mike Peeters

Christa de Visser ( )

Steven

Karina Palosi

Lot Oostveen (Privacybewuste Burger)